WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI

§1. DEFINICJE

Organizator – Eventowo Joanna Wierszyłłowska, ul. Kotowo 60E, Poznań 60-009,
Klient – Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika,
Uczestnik – małoletni, który uczestniczy w obozach, organizowanych przez Organizatora.

§2. WARUNKI REZERWACJI

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać wysyłając maila na adres biuro@aventuras.pl.
 2. Dokonanie wstępnej rezerwacji nie zwalnia Klienta z dokonania właściwej rezerwacji (zwanej dalej „rezerwacją”) poprzez Panel Klienta, znajdujący się na stronie internetowej www.aventuras.pl, co jest równoznaczne z zapisaniem dziecka na listę uczestników wybranego obozu. Po dokonaniu rezerwacji, na podany podczas rejestracji adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie złożenia rezerwacji wraz z Kartą Kwalifikacyjną Uczestnika oraz wzorem Umowy O Udział w Imprezie Turystycznej, celem zapoznania się z jej treścią przed zawarciem Umowy.
 3. Rezerwacja ważna jest 5 dni roboczych od momentu jej złożenia na stronie www.aventuras.pl.
 4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki (I raty) w czasie 5 dni roboczych od dokonania rezerwacji (brana jest pod uwagę data wpłaconej kwoty na właściwy rachunek bankowy lub dzień wpłaty gotówkowej na Kortowie).
 5. Wartość I raty (zaliczki) podana jest na stronie internetowej – wynosi ona odpowiednio dla:
  a) obozu odbywającego się w Łężeczkach – 500 zł/os;
  b) obozu odbywającego się w Chomiąży – 550 zł/os;
  c) obozu odbywającego się w Nowęcinie k. Łeby – 650 zł/os;
  d) obozu odbywającego się w Zieleńcu – 650 zł/os.
 6. Klient wykupując dodatkową opcję do obozu – Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej i/lub transport do/z Sypniewa zobowiązany jest uiścić wartość dodatkowych usług podczas wpłacania pierwszej raty.
 7. Poprzez rezerwację oraz dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) Klient oświadcza, że:
  a)  wzór Umowy został mu doręczony przed jej zawarciem,
  b) zapoznał się ze wzorem Umowy,
  c) akceptuje niniejszą Umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie,
  d) Umowa wiąże strony,
  e) zapoznał się z treścią Warunków Uczestnictwa i Rezygnacji, Regulaminem Kortowo Camp oraz ze wszelkimi informacjami zawartymi w programie obozu, które przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
 8. Dopełnieniem rezerwacji jest dostarczenie w dniu rozpoczęcia turnusu wydrukowanej, wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika, otrzymanej w mailu z potwierdzenie złożenia rezerwacji, podpisanej ręcznie przez Rodziców/Opiekunów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na obóz z powodu:
  a) nieprzestrzegania przez Rodziców/Opiekunów Warunków Uczestnictwa,
  b) udokumentowanego naruszania przez Uczestnika na wcześniejszych obozach obowiązujących regulaminów,
  c) dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają Organizatorowi zapewnienie dziecku właściwej i fachowej opieki.

Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym za dzień zawarcia uznaje się dzień opłacenia Rezerwacji zgodnie z ust. 7.

§3. WARUNKI PŁATNOŚCI I RABATY

  1. Zaliczka (I rata) wpłacana jest zgodnie z § 2 pkt. 4, 5 i 6, ewentualnie zgodnie z terminem wyznaczonym przez Organizatora. Dane dla przelewów:
   Eventowo Joanna Wierszyłłowska
   29 1600 1084 1843 9900 3000 0001
   Kotowo 60E, Poznań 60-009
   Tytuł przelewu: Imię i nazwisko Uczestnika, miejsce i data rozpoczęcia turnusu.
  2. Drugą ratę w wysokości 500 zł/os. należy uiścić w terminie do 30 dni od momentu zawarcia Umowy.
  3. Pozostałą część należności za obóz winna być uiszczona nie później niż do 30 dnia przed rozpoczęciem obozu.
  4. W przypadku rezerwacji miejsca później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia obozu, Klient jest zobowiązany wpłacić 100% ceny obozu w terminie określonym przez Organizatora.
  5. Niedopełnienie Warunków Rezerwacji i Płatności jest jednoznaczne z zerwaniem Umowy i rezygnacją z obozu i będzie rozpatrywane zgodnie z Warunkami Rezygnacji.
  6. Rabaty przydzielane są w przypadku spełnienia jednego z następujących warunków dla:
   a) każdego z rodzeństwa (-100 zł);
   b) każdego z grupy trzech i więcej przyjaciół (-100 zł);
   c) posiadaczy Karty Dużej Rodziny (-100 zł);
   d) osób, które jadą na dwa lub więcej turnusów obozu – na drugi lub kolejny obóz (-100 zł);
   e) naszych stałych klientów – trzykrotnych Campowiczów, którzy w tym roku jadą po raz czwarty, piąty) (-100 zł);
   f) osób, które jadą z nami drugi lub trzeci raz (-50 zł).
  7. Aby otrzymać rabat należy wykonać dwa kroki:
   a) trzeba zaznaczyć podczas dokonywania rezerwacji na stronie www.aventuras.pl spełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków wraz z wpisaniem uwagi dotyczącej szczegółów spełnienia warunku;
   b) należy wpłacić zaliczkę (I ratę) w wysokości wskazanej w § 2 pkt. 5, 6, w terminie do 5 dni od momentu zapisu.
  8. Rabat zostanie naliczony w czasie 48 godzin po zakończeniu rezerwacji, tj. po wpłynięciu zaliczki za obóz na konto Eventowa (pozostała kwota do zapłaty za obóz zostanie odpowiednio pomniejszona o uwzględnioną wartość rabatu).
  9. Status zamówienia czyli wartość wpłaconych rat oraz kwotę pozostałą do zapłaty dostępny jest po zalogowaniu na konto w „Panelu klienta” > Moje rezerwacje > Szczegóły rezerwacji > Szczegóły.

§4. WARUNKI REZYGNACJI

 1. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej przez Uczestnika z powodów niezależnych od Organizatora, w szczególności poprzez niedostarczenie Karty Kwalifikacyjnej, niedotrzymanie terminów płatności, choroby uczestnika lub innych przypadków losowych, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej, w wysokości nie wyższej niż:
  a) 200 zł przy rezygnacji od dnia wpłaty zaliczki do 40 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy,
  b) równowartość wpłaconej zaliczki przy rezygnacji w okresie od 40 do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
  c) 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 20 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
  d) 75% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 7 do 1 dnia przed imprezą lub w dniu rozpoczęcia imprezy.
 2. Wychodząc naprzeciwko, w przypadku rezygnacji, oferujemy całkowity zwrot kosztów wniesionych na poczet obozu, kiedy osoba rezygnująca znajdzie „zastępstwo” na swoje miejsce.
 3. Na żądanie Klienta Organizator przedstawia mu indywidualne wyliczenie kosztów, o których mowa w ust. 1.
 4. Organizator zaleca zawarcie Ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji z Imprezy za pośrednictwem Organizatora lub u dowolnego ubezpieczyciela we własnym zakresie.

§5. FAKTURY

 1. Do każdej wpłaty wystawiany jest paragon fiskalny na całą kwotę przelewu/płatności gotówkowej, z wyjątkiem wpłat, za które ma zostać wystawiona faktura na zakład pracy / przedsiębiorstwo / firmę itp., co trzeba zgłosić podczas dokonywania rezerwacji na stronie www.aventuras.pl w kroku 1. lub najpóźniej przed pierwszą wpłatą.
 2. Indywidualne faktury na osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej wystawiane są tylko na życzenie klienta po wcześniejszym przesłaniu danych, które mają być w niej zawarte. Mogą być wystawione nie później niż do 3 miesięcy od dnia wykonania usługi. Czas oczekiwania – do 15 dni.
 3. Osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, z którymi została zawarta Umowa na Kortowo Obozy lub Półkolonie, które dokonały wpłaty indywidualnie, a faktura ma być wystawiona na zakład pracy / przedsiębiorstwo / firmę itp. – zgodnie ze zmianami zasad od 01.01.2020 r. koniecznie muszą zgłosić ten fakt jeszcze przed dokonaniem wpłaty. W przeciwnym razie nie będzie można uzyskać faktury do paragonu na zakład pracy / przedsiębiorstwo / firmę, a jedynie na osobę fizyczną.
 4. Dane niezbędne do wystawienia faktury prosimy podać podczas dokonywania rezerwacji w miejscu do tego przeznaczonym lub przesłać na adres biuro@aventuras.pl.

Należy podać je najpóźniej w dniu dokonania pierwszej wpłaty za obóz, a najlepiej jeszcze przed dokonaniem płatności, w przeciwnym razie na paragonie nie zostanie wpisany NIP, zatem możliwe będzie jedynie wystawienie faktury na dane osoby fizycznej, z którą została zawarta Umowa – bez późniejszej możliwości skorygowania tych danych.

 1. Istnieją dwie opcje otrzymania faktury na zakład pracy / przedsiębiorstwo / firmę:
  a) wystawienie faktury z terminem do zapłaty na całą kwotę za obóz – wówczas po otrzymaniu takiej faktury zakład pracy / przedsiębiorstwo / firma dokonuje płatności za daną fakturę w wyznaczonym terminie (zwyczajowo jest to 14 dni); w tym przypadku Klient jest zwolniony z konieczności dokonania I wpłaty gwarancyjnej, a jego rezerwacja zostaje potwierdzona wystawieniem faktury do zapłaty,
  b) ile wpłat, tyle faktur – czyli po zaksięgowaniu każdej wpłaty zostaje wystawiona faktura odpowiednio:
  – przy wpłacie kolejnych rat (pierwsza, druga…) – wystawiona zostaje faktura zaliczkowa na wpłacone kwoty (jedna wpłata = jedna faktura);
  – przy dokonaniu wpłaty końcowej – wystawiona zostaje tzw. faktura końcowa na pozostałą kwotę;
  – przy płatności jednorazowej – wystawiona zostaje jedna faktura na całą kwotę.
 1. Każda faktura zawiera opis: Obóz w MIEJSCOWOŚĆ w TERMINIE oraz IMIĘ i NAZWISKO uczestnika. Jeżeli zakład pracy wymaga dodatkowych informacji zamieszczonych na fakturze, prosimy o zgłoszenie tego faktu przed dokonaniem płatności. Po wystawieniu fakturynie będzie możliwości wprowadzenia zmian w treści faktury.

§6.REALIZACJA OFERTY

 1. Organizator jest odpowiedzialny za realizację imprezy turystycznej zgodną z programem zawartym w Ofercie dostępnej na stronie internetowej www.aventuras.pl.
 2. W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne Warunki Umowy, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania takiej informacji, zawiadomić Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy odstępuje od niej. Brak odpowiedzi Klienta jest równoznaczny z akceptacją wszystkich nowych warunków Umowy.
 3. Jeżeli Klient odstępuje od umowy w związku z pkt. 2., ma prawo według swojego wyboru uczestniczyć w zaproponowanej mu imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie, albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 4. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że jest to spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.
 5. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, z wyłączeniem szkód na osobie.
 6. Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizować elementów programu zawartego w Ofercie, zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze.
 7. Wszystkie obozy oferowane przez Organizatora są zgłaszane i zatwierdzane w Kuratorium Oświaty.
 8. Klient oraz Uczestnik obozu winien jest zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa i Rezygnacji, programem obozu oraz pozostałymi informacjami i Regulaminami dotyczącymi wyjazdu oraz ich przestrzegać (Wzór Umowy, Regulamin Kortowo Camp, Odwiedziny na Kortowo Camp, Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej i inne, dostępne na stronie internetowej www.kortowodzieci.pl oraz www.aventuras.pl).
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia – pieniędzy, przedmiotów wartościowych i innych rzeczy Uczestników podczas pobytu na obozie, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiła z winy Uczestnika lub osoby trzeciej, która mu towarzyszyła albo go odwiedzała.
 10. Na obozach, ze względu na specyfikę imprezy, rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zgubienie i zniszczenie ww. rzeczy nieoddanych do depozytu z winy Uczestnika.
 11. Rodzice (Opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu w ośrodku jak i poza nim (w środkach transportu, w trakcie wycieczek itp.) wyrządzonych zarówno Organizatorowi, jak i osobom trzecim.
 12. W przypadku zatajenia przez Rodziców dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki, może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z obozu na koszt Rodziców.
 13. W przypadku zachowania Uczestnika niezgodnego z Regulaminem Kortowo Camp, Organizator może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu. Regulamin Kortowo Camp dostępny jest na stronie www.kortowodzieci.pl oraz www.aventuras.pl w zakładce Dla Rodziców > Dokumenty i Regulaminy. W takiej sytuacji Rodzic (Opiekun) jest zobowiązany do odebrania na koszt własny Uczestnika z obozu w ciągu 36 godzin od zgłoszenia zaistniałego problemu.
 14. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, Organizator zastrzega sobie prawo do badania Uczestnika alkomatem lub testami narkotykowymi. Dla dobra wszystkich uczestników obozu Organizator zastrzega sobie prawo zbadania przez opiekę medyczną czy uczestnicy nie mają wszawicy.
 15. W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania obozu z przyczyn zawinionych przez Uczestnika (np. wydalenie dyscyplinarne), równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie zwracana.
 16. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę usługi oraz Organizatora lub jego Przedstawiciela. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Klient może złożyć Organizatorowi w formie pisemnej reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.

§7. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10.000,00 zł (NNW) w okresie od dnia rozpoczęcia imprezy do dnia jej zakończenia.
 2. W związku z zawieraną umową ubezpieczenia dokonując opłaty rezerwacyjnej:
  a) wyrażacie Państwo zgodę na zwolnienie lekarza prowadzącego leczenie Uczestnika z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwalacie Państwo na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia;
  b) deklarujecie Państwo, że zapoznaliście się na stronie www.kortowodzieci.pl lub www.aventuras.pl z OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych” zakładając konto na portalu www.aventuras.pl i/lub www.kortowodzieci-panel.pl wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa, na utrwalanie wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty – w tym fotorelacji na stronie www.kortowodzieci oraz www.aventuras.pl a także na powiązanych kontach w mediach społecznościowych.
 4. W celach marketingowych przez firmę Eventowo Joanna Wierszyllowska i Centrum Kortowo Sp. z O.O. zakładając konto na portalu www.aventuras.pl i/lub www.kortowodzieci-panel.pl wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie wszelkiego rodzaju informacji oraz ofert od Eventowo Joanna Wierszyłłowska oraz Centrum Kortowo Sp. z O.O. za pośrednictwem poczty, maili, telefonu, SMS-ów, MMS-ów, faksu lub za pomocą innych rozwiązań elektronicznych.
 5. Zgody, o których mowa powyżej w pkt. 3 i 4 mogą być odwołane przez Klienta w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, zastrzeżonej do celów dowodowych.

Załącznik: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW I RODZICÓW W OBOZU KORTOWO CAMP (otwórz)

Dokument obowiązuje od dnia 01.01.2020 rok
Aktualizacja dokumentu: 25.05.2023 rok.