Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu kortowodzieci.pl

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu dostępnego w domenie kortowodzieci.pl (zwanego dalej „kortowodzieci.pl / Serwis”).
 2. Administratorami Serwisusą: Joanna Wierszyłłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Eventowo Joanna Wierszyłłowska z siedzibą w Poznaniu (60-009), ul. Kotowo 60E, pod numerem NIP: 778 12 99 338 oraz Wielkopolskie Towarzystwo Tenisowe Elektro Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-009), ul. Kotowo 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049609, posiadająca NIP: 7822213493, kapitał zakładowy w wysokości 6 300 000,00 złotych.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas pierwszego logowania za pomocą panelu Konta Klienta, bądź który został zmieniony przez Klienta w toku korzystania z Konta Klienta.
 5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz szczegółowych Regulaminów Rezerwacji zamieszczonych w Serwisie. Dokonanie wstępnej Rezerwacji imprezy turystycznej jest możliwe wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu lub modyfikacji zakresu świadczonych usług ze względów technicznych.
 7. Korzystanie z Serwisu, w szczególności zapoznanie się rodzajami imprez turystycznych w Serwisie nie wymaga wypełniania jakichkolwiek formularzy ani podawania danych osobowych Klienta. Podanie danych osobowych niezbędne jest dopiero na etapie dokonywania Rezerwacji.
 8. Zamieszczone na stronie Serwisu informacje, materiały informacyjne nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 2. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Administratorzy – Joanna Wierszyłłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Eventowo Joanna Wierszyłłowska z siedzibą w Poznaniu (60-009), ul. Kotowo 60E, pod numerem NIP: 778 12 99 338 oraz Wielkopolskie Towarzystwo Tenisowe Elektro Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-009), ul. Kotowo 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049609, posiadająca NIP: 7822213493, z którymi Klient może się skontaktować pod adresem mailowym odpowiednio:

 1. Eventowo Joanna Wierszyłłowska – biuro@kortowodzieci.pl
 2. Wielkopolskie Towarzystwo Tenisowe Elektro Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością biuro@kortowo.com.pl,

Serwis – prowadzony przez Administratorów serwis internetowy, utrzymywany w domenie kortowodzieci.pl w ramach którego Klienci mogą dokonać Rezerwacji miejsca na określony turnus wybranego Obozu lub Półkolonii.

Organizator – oznacza odpowiednio Administratora, który organizuje dany Obóz lub/i Półkolonie.

Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Organizatorów na podstawie niniejszego Regulaminu usługa umożliwiająca Klientowi dokonanie Rezerwacji miejsca na określony turnus wybranego Obozu lub Półkolonii.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych losowo generowanych automatycznie przesłanych na podany przy Rejestracji adres mailowy, niezbędnych do dokonania pierwszej Rejestracji w Serwisie.

Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, spełniający warunki Regulaminu, który jest użytkownikiem strony kortowodzieci.pl lub dla którego utworzone zostało Konto w wyniku Rejestracji, bez względu na to czy w danym roku dokonała Rezerwacji miejsca na obóz lub półkolonie.

Konto Klienta – prowadzone dla Klienta przez Administratora konto na stronie: www.kortowodzieci-panel.pl, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta i Uczestnika oraz informacje o jego działaniach w ramach elektronicznej Rezerwacji miejsc, z którego Klient może korzystać po zalogowaniu.

Uczestnik – oznacza osobę fizyczną do ukończenia 18 roku życia, uczestniczącą w Obozach lub/i Półkoloniach organizowanych przez Administratorów Serwisu, dla której Klient dokonuje Rezerwacji miejsca.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną polegająca na założeniu przez Klienta Konta poprzez wprowadzenie wymaganych danych w Panelu Klienta.

Rezerwacja – oznacza czynność faktyczną dokonania przez rodzica bądź opiekuna prawnego zapisu Uczestnika na określony turnus wybranego Obozu lub Półkolonii za pośrednictwem Serwisu, w następstwie której to rezerwacji może zostać podpisana umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Umowa – oznacza umowę o zorganizowanie imprezy turystycznej w zakresie organizacji Półkolonii oraz Obozów dla Uczestnika, która jest zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Konta Klienta, zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnym Regulaminie i Warunkach Rezerwacji miejsca, dostępnym na stronie Serwisu Administratora. Umowa zostaje generowana automatycznie po dokonaniu przez Klienta Rezerwacji i jest dostępna w każdej chwili na Koncie Klienta.

Artykuł 3. Zasady korzystania z systemu Rezerwacji i rejestracja

 1. Korzystanie z Serwisu w celu dokonania Rezerwacji miejsca wymaga: a) zastosowania odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z Internetem, b) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej, c) wskazania numeru telefonu kontaktowego, d) włączenia obsługi plików cookies.
 2. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Dostęp do systemu Rezerwacji odbywa się na podstawie loginu oraz indywidualnego hasła dostępu.
 4. Po pierwszym logowaniu w Panelu Klienta zalecana jest zmiana hasła na własne, w celu zabezpieczenia dostępu do swojego Konta Klienta.
 5. W wyniku prawidłowo dokonanego pierwszego logowania Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego zbioru danych zwanego Kontem Klienta, z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego Administratorowi adresu e-mail oraz otrzymanego hasła (logowanie).
 6. Klient korzystając z Usługi za pośrednictwem Serwisu akceptuje poniższy Regulamin oraz Regulaminy i Warunki Rezerwacji zamieszczone na stronie Serwisu w zakładce Dokumenty i Regulaminy.
 7. W celu dokonania Rezerwacji wybranej przez Klienta imprezy turystycznej konieczne jest zalogowanie się w Panelu Klienta i wypełnienie formularza, gdzie należy wypełnić co najmniej pola oznaczone jako „wymagane”, które są niezbędne dla dokonania Rezerwacji.
 8. Klient Serwisu wypełniając formularz Rezerwacji jest zobowiązany do wyrażenia zgód w zakresie leczenia szpitalnego Uczestnika, przewozu Uczestnika samochodem osobowym, udziału Uczestnika w realizacji programu Obozu/Półkolonii, utrwalanie wizerunku Uczestnika oraz do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Warunkami uczestnictwa w obozie/półkolonii oraz regulaminem obozu/półkolonii.
 9. Szczegółowe warunki Rezerwacji, warunki płatności, warunki rezygnacji z Usługi, realizacja Usługi dostępne są odpowiednio w Regulaminach każdego z Organizatorów zamieszczonych w Serwisie i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 10. Przy pierwszym logowaniu Klient oświadcza o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacji.
 11. Klient dobrowolnie przystępuje do korzystania z serwisu kortowodzieci.pl, a dane podane podczas Rejestracji oraz Rezerwacji są pełne i prawdziwe. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 12. Klient może dokonywać Rezerwacji w Serwisie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 13. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 14. Klient korzystając z Serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób naruszający prawa Administratora, innych Klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Serwisie.
 15. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym logo kortowodzieci.pl), układu i kompozycji Serwisu (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

Artykuł 4. Usługi

 1. Administrator świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Administrator świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
  a) wysyłanie zapytania ofertowego,
  b) prowadzenie Konta Klienta,
  c) newsletter,
  d) Life Chat.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Wysłanie zapytania ofertowego polega na umożliwieniu Klientowi przesłania zapytania ofertowego, za pośrednictwem konta email.
 5. Zwrotnie Klient otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającą szczegóły oferty, wraz z ewentualną wyceną informacją o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że w przypadku zawarcia przez niego umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga to za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną usługę. Na podstawie podanych informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną wskazując wybraną formę płatności.
 6. Rezygnacja z usługi Wysłanie zapytania ofertowego jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi przez Klienta.
 7. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §3 Regulaminu.
 8. Klient, który dokonał Rejestracji może usunąć Konto Klienta samodzielnie lub zgłosić Administratorowi żądanie usunięcia Konta Klienta. W przypadku samodzielnego usunięcia Konta Klienta jest ono usuwane natychmiast po wybraniu odpowiedniej funkcji w ramach Konta Klienta. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Administratora, zostanie ono usunięte w ciągu 7 dni kalendarzowych.
 9. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Organizatora, na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej lub na podany numer telefonu komórkowego wiadomości sms, zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Organizatora do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 10. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Administratora na kortowodzieci.pl.
 11. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub odpisując na wiadomość sms słowo „nie”.
 12. Usługa nieodpłatna Life Chat, polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Klientem a Organizatorem za pośrednictwem komunikatora zamieszczonego na kortowodzieci.pl.
 13. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Chat, możliwa jest w każdej chwili i polega na niekorzystaniu z komunikatora zamieszczonego na stronie kortowodzieci.pl.

Artykuł 5. Ochrona danych osobowych

 1. Organizatorzy są administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów (Uczestników) w tym danych „wrażliwych” przekazanych dobrowolnie w ramach rejestracji /i tworzenia konta Uczestnika.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Każdy, kto przekaże Administratowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 4. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów oraz Uczestników.
 5. Wszelkie zasady Ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

Artykuł 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Administratora, w szczególności w przypadku, jeżeli działania Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz odrębnych Regulaminach są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także w przypadku niezgodności świadczonej usługi z umową.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem adresu mailowego znajdującego się w zakładce Kontakt lub w formie listu poleconego na adres Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail Klienta, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator zwraca się do Klienta na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

Artykuł 7. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej w wyniku zamówienia złożonego w serwisie kortowodzieci.pl
 2. Warunki odstąpienia przez Klienta od Umowy organizacji Obozu/Półkolonii uregulowane są w Regulaminie i Warunkach Rezerwacji odpowiednio Obozu/Półkolonii i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku skorzystania z  prawa odstąpienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora, składając pisemne Oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Kotowo 60 E, 60-009 Poznań; może to także zrobić drogą elektroniczną w postaci przesłania oświadczenia na adres biuro@kortowodzieci.pl.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

Artykuł 8. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. W przypadku zmiany Regulaminu serwisu korotwodzieci.pl Administrator poinformuje o tym Klientów na stronie Serwisu kortowodzieci.pl. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie. Klientów, którzy dokonali Rezerwacji przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 2. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Administratora Serwisu poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Serwisu. Zmieniony w ten sposób Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie. Informacja o dokonaniu zmian będzie na bieżąco publikowana w Serwisie
 3. Administrator .
 4. Klient może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie na wskazany przez Klienta w toku procesu Rezerwacji adres poczty internetowej informacji handlowych dotyczącej Administratora. Zgoda Klienta ma charakter dobrowolny. Brak zgody Klienta nie pozbawia Klienta możliwości korzystania z Serwisu oraz możliwości dokonywania za jego pośrednictwem Rezerwacji.
 5. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 7. Wszelkie usługi dodatkowe Administrator może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.
 8. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

 

Załączniki:

 1. Regulamin i Warunki Rezerwacji miejsca na Obóz
 2. Regulamin i Warunki Rezerwacji miejsca na Półkolonie