Procedury Kortowo Camp w związku z zagrożeniem COVID-19

W trosce o zminimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników, powstały szczegółowe wytyczne dotyczące reguł postępowania podczas realizacji usługi wypoczynku na obozach Kortowo Camp, w zakresie reżimu sanitarnego oraz obowiązków dla poszczególnych stanowisk. Ustalono postępowanie w przypadku wykrycia ryzyka zachorowania wśród uczestników i personelu.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa na obozach jest zaakceptowanie przez Rodziców/Opiekunów i stosowanie nowych regulaminów:

 

>I<

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZACH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID

Uczestnicy:

 1. W obozach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem Rodziców/Opiekunów, niemające objawów chorobowych.
 2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Rodziców/Opiekunów, w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu dzieci nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Dzieci powinny zachowywać obowiązek związany z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzegać wzmożonych zasad higieny.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczestnikaw:

 1. Rodzice/Opiekunowie muszą udostępnić organizatorowi kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z obozu w przypadku, gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Tylko jeden z Rodziców/Opiekunów może odprowadzić dziecko do autokaru.
 4. Rodzic odprowadzający dziecko na zbiórkę musi być zdrowy, bez żadnych objawów choroby zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie powinien zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, Rodzic/Opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału dziecka w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej lub drogą mailową na adres: biuro@kortowodzieci.pl. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych, konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 6. Rodzic/Opiekun dostarcza wypełniony druk Oświadczenia w dniu rozpoczęcia turnusu wyznaczonej osobie z kadry Kortowo Camp (wzór Oświadczenia dostępny jest na stronie www.kortowodzieci.pl/wp-content/uploads/2020/06/OŚWIADCZENIEKortowoCamp.pdf).
 7. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na obozie.

 

>II<

REGULAMIN HIGIENY NA CAMPIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Podczas pobytu na obozie uczestników obowiązuje:

 • częste i dokładne mycie rąk zwłaszcza przed i po korzystaniu z toalety;
 • poruszanie się w grupach i niemieszanie się z uczestnikami innych grup na zajęciach oraz podczas posiłków;
 • zachowywanie bezpiecznego dystansu 2 metrów, jeśli to możliwe, od uczestników innych grup;
 • zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników obozów;
 • dezynfekcja rąk za każdym razem przed wejściem do pomieszczeń wspólnych – wszędzie tam, gdzie zostały umieszczone płyny dezynfekujące.

 

>III<

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE – ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW NA OBOZIE

Wytyczne dla Kierownika turnusu

 1. Poinformowanie kadry obozu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 podczas trwania obozu Kortowo Camp oraz zasad i wytycznych wprowadzonych na terenie obozu.
 2. Omówienie z kadrą procedury postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19.
 3. Ułożenie dla grup wychowawczych grafiku korzystania ze sklepiku/barku na terenie ośrodka, aby uniknąć kolejek.
 4. Ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 5. Poinformowanie kadry o najistotniejszych zmianach programowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa:
 • zajęcia tematyczne i uzupełniające będą prowadzone w tych samych grupach wychowawczych/zajęciowych (dzieci nie będą mieszały się między sobą w ramach grup wiekowych całego obozu);
  UWAGA! Grupa uczestników może liczyć do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10 roku życia);
 • w wypadku obozów z programem gier zespołowych rywalizacja drużynowa wymaga, aby część zajęć była prowadzona dla dwóch grup wychowawczych/zajęciowych równocześnie np. mecz piłkarski;
 • na obozie, w którego programie znalazły się zajęcia „do wyboru”, wyboru będą dokonywały całe grupy wychowawcze/zajęciowe;
 • zajęcia, które wymagały zebrania w jednym miejscu dużej liczby obozowiczów będą organizowane w zmienionej formie;
 • jeżeli jakieś zajęcia będą wymagały wyjścia poza teren obozu, będą one prowadzone w taki sposób, aby unikać miejsc o dużym natężeniu ruchu turystycznego lub lokalnej społeczności.

Wytyczne dla Kadry

 1. Zapoznanie się i przestrzeganie nowych procedur bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19.
 2. Zapoznanie uczestników z Regulaminami i podkreślenie ważności stosowania się do ustalonych zasad higienicznych.
 3. Obserwowanie samopoczucia obozowiczów, a w przypadku niepokojących objawów chorobowych (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) niezwłoczne poinformowanie kierownika obozu.
 4. Dezynfekcja rąk przed i po wydaniu telefonów i kieszonkowego swoim wychowankom.
 5. Zwrócenie szczególnej uwagi na to, aby wychowankowie/cała grupa wychowawcza nie gromadziła się i nie mieszała z innymi grupami obozowymi.
 6. Na zbiórkach całego obozu (kilku grup wychowawczych jednocześnie) dopilnowanie, aby zachować właściwy odstęp pomiędzy grupami wychowawczymi 2m.

 

>IV<

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

Campowicze

 1. Przed wejściem na stołówkę, zapoznanie się z jadłospisem na bieżący dzień.
 2. Dokładne mycie/dezynfekowanie rąk przed wejściem na stołówkę.
 3. Używanie tylko swoich sztućców, nieczęstowanie innych uczestników swoim posiłkiem, picie tylko ze swojego kubka.
 4. Odniesienie wykorzystanych naczyń do okienka.
 5. Po zakończonym posiłku dokładne mycie/dezynfekcja rąk.

Kadra

 1. Przed pierwszym posiłkiem omówienie formy posiłku i wyjaśnienie dzieciom wszystkich zasad – pobieranie posiłków, dokładki itd.
 2. Przed wejściem na stołówkę przeczytanie dzieciom menu.
 3. Dopilnowanie, aby każde dziecko dokładnie umyło/zdezynfekowało ręce przed wejściem na stołówkę i po wyjściu z niej.
 4. Przybycie na stołówkę razem z całą grupą i dopilnowanie, aby cała grupa wspólnie ją opuściła (wszyscy czekają, aż ostatnia osoba zje posiłek).
 5. Zupę odbieramy w wazie, ale jeśli waza jest pusta, zwracamy ją do okienka, a dokładkę pobieramy w nowej czystej.
 6. Dopilnowujemy utrzymywania 2 metrowego dystansu pomiędzy grupami.

 

>V<

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U CAMPOWICZÓW

 1. W przypadku wystąpienia u dzieci niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie izolujemy taką osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz kontaktujemy się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonimy pod nr 999 lub 112 i informujemy, że mogą być zakażeni koronawirusem. Odpowiedzialność za powiadomienie sanepidu i wdrożenie procedury bezpieczeństwa spoczywa na kierowniku obozu.
 2. Poinformowanie Rodziców/Opiekunów o konieczności odebrania uczestnika z obozu, tak szybko, jak to możliwe.
 3. Ustalenie obszaru, w którym poruszało się i przebywało dziecko, u którego wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) przez ekipę sprzątającą wydelegowaną z ramienia ośrodka.
 4. Bezwzględne zastosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 5. Śledzenie na bieżąco informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

(Data publikacji: 02.06.2020 r. na bazie wytycznych GIS, MEN i MZ z dnia 29.05.2020 r.)