Polityka prywatności i plików cookies

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

 1. Joanna Wierszyłłowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Eventowo Joanna Wierszyłłowska z siedzibą w Poznaniu (60-009), ul. Kotowo 60E, pod numerem NIP: 778 12 99 338 oraz Wielkopolskie Towarzystwo Tenisowe Elektro Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-009), ul. Kotowo 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049609, posiadająca NIP: 7822213493, jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez Klientów z pośrednictwem internetowego serwisu udostępnianego w domenie kortowodzieci.pl (zwany dalej Serwisem) którego zasady funkcjonowania określa regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Osoby odwiedzające Serwis mogą przeglądać strony internetowe kortowodzieci.pl bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Artykuł 2.  Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Klientów i Uczestników w tym dane wrażliwe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy o świadczenie przez Administratora Usług oraz w celu realizacji i rozliczenia tych Usług.
 3. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Klientów, w celu możliwości skorzystania z usług Administratora. Klient przekazując Administratorowi dane osób trzecich każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora za ich zgodą oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora (w tym Serwisu kortowodzieci.pl), a także związanych ze świadczeniem usług przez Administratora. Zgoda może być przez Klienta w każdym czasie odwołana.

Artykuł 3.  Gromadzenie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. W celu dokonania pierwszego logowania Klient zobowiązany jest do podania danych w formularzu dostępnym w serwisie kortowodzieci.pl (imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu)

Artykuł 4.  Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do: realizacji usług świadczonych przez Administratora zgodnie z Regulaminem, wykonywania umów zawartych zgodnie z procedurą określoną Regulaminem, przesyłania Klientom informacji o Administratorze i jego usługach, a także w celach statystycznych.
 2. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 5.  Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Klient jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Każdy Klient, którego dane osobowe bądź Uczestnika są przetwarzane przez Administratora ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Skorzystanie z powyższych uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail biuro@kortowodzieci.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.
 3. Klient może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych oraz Uczestnika. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta oraz Uczestnika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Administratora jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Administratora lub jeśli Administrator otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Artykuł 6.  Udostępnianie danych osobowych

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Klienta.

Artykuł 7.  Informacje o plikach cookies

 1. Administrator kortowodzieci.pl, stosuje pliki cookies poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystanie ze stron internetowych kortowodzieci.pl
 2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z kortowodzieci.pl
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”:
 5. cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 6. cookies stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient kortowodzieci.pl może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu kortowodzieci.pl