KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW I RODZICÓW UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII KORTOWO

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych oraz danych dziecka jest Wielkopolskie Towarzystwo Tenisowe Elektro Sport Sp. z O.O. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kotowo 62, 60-009 Poznań. Z administratorem można się skontaktować elektronicznie wysyłając e-mail na adres: polkolonie@kortowodzieci.pl lub pisemnie na adres jego siedziby.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Przekazane przez Panią/Pana dane przetwarzane są w celu:
a) wykonania zawartej UMOWY ORGANIZACJI WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PÓŁKOLONIE KORTOWO (zwana dalej „Umową”), której uczestnikiem jest Pani/Pana dziecko. Podstawą prawną przetwarzania danych jest fakt zawarcia wspomnianej Umowy,
b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dotyczących wizerunku Pani/Pana dziecka dane te będą przetwarzane w celu promocji działalności Wielkopolskie Towarzystwo Tenisowe Elektro Sport Sp. z O.O. Zdjęcia z Półkolonii, której uczestnikiem jest Pani/Pana dziecko będą publikowane na stronie internetowej www.kortowodzieci.pl / www.kortowo.com.pl oraz prowadzonej przez niego stronie na portalu Facebook oraz Instagram. Zdjęcia te będą również udostępniane Rodzicom/Opiekunom w celu umożliwienia im wglądu w przebieg Półkolonii. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie w tym przypadku wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
c) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Eventowo Joanna Wierszyłłowska na podany przez Panią/Pana adres e-mail/SMS/MMS/telefonicznie ofert marketingowych, dane te będą przetwarzane w celu informowania za jego pośrednictwem o ofercie przyszłych wyjazdów turystycznych oraz innych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Eventowo Joanna Wierszyłłowska oraz przez podmioty współpracujące. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie w tym przypadku wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
d) w zakresie przetwarzania podanych przez Panią/Pana ogólnych informacji o stanie zdrowia dziecka celem przetwarzania jest bezpieczeństwo oraz ochrona zdrowia i życia dziecka w trakcie pobytu na Półkolonii. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

3. Okres przechowywania danych lub kryteria jego ustalenia
Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka, dane te będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu zawarcia Umowy lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych danych.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Eventowo Joanna Wierszyłłowska ofert przyszłych wyjazdów turystycznych, dane adresu poczty elektronicznej będą przechowywane do momentu ukończenia przez Pani/Pana dziecko 18 roku życia lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie adresu e- mail w tym celu.

4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom upoważnionym przez nas, w tym: naszym współpracownikom, zatrudnionej kadrze półkolonijnej i medycznej, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki podczas Półkolonii. Dane te mogą być też przekazywane innym upoważnionym przez nas odbiorcom, w tym właścicielom/zarządcom miejsc, odwiedzanych w ramach Półolonii, o ile będzie to niezbędne do realizacji programu Półkolonii, a także innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT w ramach obsługi teleinformatycznej administratora, podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Administratora, zakładom ubezpieczeń/agentom ubezpieczeniowym w celu zawarcia na rzecz uczestnika Półkolonii umowy ubezpieczenia lub objęcia go ochroną ubezpieczeniową oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem i tworzącym wspólną ofertę. Te podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy przetwarzania danych zawartej z Wielkopolskie Towarzystwo Tenisowe Elektro Sport Sp. z O.O. i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Wgląd do danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej Uczestnika Półkolonii zgodnie przepisami prawa mają także instytucje określone w aktach prawnych, na podstawie, których organizowana jest Półkolonia (np. Kurator Oświaty, Państwowy Inspektor Sanitarny, Rzecznik Praw Dziecka).
Ogólne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi publicznej opieki zdrowotnej i tylko i wyłącznie w celu ochrony życia i zdrowia Pani/Pana dziecka.

5. Przekazywanie danych poza EOG
Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

6. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz sprostowani danych. Kopie danych, w zależności od Pani/Pana wniosku, zostaną sporządzone przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej. Sprostowanie danych polega na zmianie w treści Pani/Pana danych w sytuacji, gdy są one błędne lub nieaktualne.
Przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych a także ograniczenia ich przetwarzania. Usunięcie danych skutkować będzie całkowitym zaprzestaniem przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora. W przypadku złożenia żądania ograniczenia przetwarzania danych Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania Pani/Pana danych lub do ich przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń a także w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, o ile nie wyrazie Pan/Pani zgody na ich przetwarzanie w innych celach.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wycofania zgody. Zgoda może zostać wycofana w formie pisemnej lub poprzez wysłanie e-mail. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora własnych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji powyższych praw prosimy o skontaktowanie się z Wielkopolskie Towarzystwo Tenisowe Elektro Sport Sp. z O.O. w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi powyżej. Szczegółowe zasady i przesłanki wykonywania praw o których mowa powyżej zostały uregulowane w art. 12-22 i art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO. Pełny tekst tego aktu prawnego znajdziecie Państwo na stronie internetowej Europejskiego Dziennika Ustaw: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. Zachęcamy również do śledzenia informacji dotyczących ochrony danych osobowych opublikowanych na portalu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, nr pesel dziecka oraz Pani/Pana adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail jest konieczne do zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem Umowy – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie Umowy. Podanie adresu e-mail w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie ogólnych informacji o stanie zdrowia dziecka jest dobrowolne natomiast ich niepodanie może utrudnić lub opóźnić udzielenie fachowej pomocy medycznej.