Ubezpieczenie obozu oraz dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 

Każdy obozowicz zostaje objęty polisą NNW (na kwotę 10.000,00 zł) na cały czas trwania turnusu.
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w zakresie ubezpieczenia UNIQA znajdują się na stronie www.uniqa.pl/reklamacje oraz w § 47 OWU KONTYNENTY na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (otwórz).
Od tego roku, dodatkowo oferujemy Państwu opcjonalnie wariant UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ LUB JEJ PRZERWANIA (...). Obejmuje on m.in. zachorowanie na COVID-19 dziecka lub rodzica (nie obejmuje kwarantanny bez zachorowania). Oczywiście jest to opcja nieobowiązkowa, dobrowolna. Polisę taką można zawrzeć także we własnym zakresie, u wybranego ubezpieczyciela.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje o ubezpieczeniu. Prosimy jednak o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami znajdującymi się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) na str. 5, pkt. H (wraz z opisem użytych definicji, w którym wyjaśnione jest znaczenie konkretnych pojęć- str. 10-11) >> OWU RP Umowy krajowe UNIQA (otwórz).

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania (wyjazdy w Polsce)
Towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA zwraca 100% kosztów, jakie Klient poniósłby w przypadku rezygnacji z obozu Kortowo Camp (patrz: Warunki Uczestnictwa i Rezygnacji - §4 WARUNKI REZYGNACJI ).
Polisa może zostać zrealizowana, jeżeli decyzja o rezygnacji podyktowana jest jednym z niżej wymienionych powodów, udokumentowanych zdarzeń losowych, niezależnych od Ubezpieczonego i bezpośrednio uniemożliwiającego wzięcia udziału w imprezie turystycznej przez Ubezpieczonego (podając za OWU str. 5):
  1. "nieszczęśliwy wypadek**, nagłe zachorowanie****, przedwczesny poród Ubezpieczonego (poród, który nastąpił do 32 tygodnia ciąży) – jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub wyjazd, lub powodują śmierć Ubezpieczonego;
  2. nieszczęśliwy wypadek**, nagłe zachorowanie****, przedwczesny poród (poród, który nastąpił do 32 tygodnia ciąży) osoby bliskiej*** Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej***;
  3. poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan czy inne zdarzenie losowe, zaistniałe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego;
    (...)"
*koszty rezygnacji z imprezy turystycznej (OWU str. 10, poz. 12)
"koszty określone w umowie uczestnictwa lub umowie rezerwacji w imprezie tury­stycznej, które zostają potrącone Ubezpieczonemu przez biuro podróży lub wynajmującego dom lub mieszkanie (apartament) w związku z rezygnacją z udziału w tej imprezie lub rezerwacji przed ich rozpoczęciem";
**nieszczęśliwy wypadek (OWU str. 10, poz. 15)
"nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł";
***osoba bliska (OWU str. 10, poz. 17)
a) "współmałżonek, konkubent, konkubina, dzieci (również przysposobione), rodzeństwo, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki i osoby przysposobione, synowa, zięć;
(...)".
**** nagłe zachorowanie - powstały w sposób nagły i niespodziewany stan chorobowy, zagrażający życiu lub zdrowiu Ubezpieczonego, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej - w tym również zachorowanie dziecka lub rodzica na COVID-19 (nie obejmuje kwarantanny bez zachorowania).
UWAGA!
Decyzję o wykupieniu Ubezpieczenia
 można podjąć jedynie w momencie zakupu imprezy turystycznej (dodając ją do koszyka). Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia jest odpowiedni zapis w umowie. Zgodnie z Warunkami Uczestnictwa i Rezygnacji mają Państwo 5 dni roboczych, licząc od dnia dokonania rezerwacji obozu na portalu www.aventuras.pl, na wpłatę zaliczki na wskazane konto bankowe. Data wpływu zaliczki wraz z opłatą za Ubezpieczenie jest jednoznaczna z zawarciem Umowy pomiędzy stronami (Organizator w czasie nieprzekraczającym 7 dni od daty zawarcia Umowy z Klientem jest zobowiązany podać niezbędne dane Ubezpieczycielowi celem założenia Polisy).
Koszt Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wynosi 50 zł dla każdego obozu i należy tę kwotę wpłacić wraz z wpłatą I raty gwarancyjnej.